Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Stavební zákon

Rozsah: 20 hod.

 • Úvod do problematiky stavebního řádu
 • Působnost ve věcech stavebního řádu
 • Výkon veřejné správy na úseku stavebního řádu
 • Stavby, terénní úpravy, udržovací práce a stavební úpravy nevyžadující st. povolení ani ohlášení
 • Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • Stavební řízení
 • Stavební povolení
 • Užívání staveb
 • Odstraňování staveb
 • Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
 • Autorizovaný inspektor
 • Povinnost a odpovědnost osob při přípravě, provádění staveb a užívání staveb
 • Vybrané činnosti ve výstavbě a povinnosti vlastníků technické infrastruktury
 • Obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění a další postupy
 • Ochrana veřejných zájmů
 • Trestání za porušení stavebního zákona
 • Přechodná ustanovení

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.