Vzdělávání pracovníků veřejné správy

Správní řád

Rozsah: 20 hod.

 • Úvod do problematiky
 • Vymezení základních pojmů
 • Obecně k problematice správního řádu
 • Správní orgány jako subjekty správního řízení
 • Účastníci řízení a jejich postavení
 • Některé procesně právní instituty
 • Vedení řízení a úkony ve správním řízení
 • Postup před zahájením řízení
 • Správní řízení v I. stupni
 • Správní rozhodnutí
 • Některé další způsoby rozhodnutí
 • Řádně opravné prostředky
 • Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí
 • Další formy správního řízení v 1. stupni
 • Správní exekuce
 • Jiné postupy správních orgánů

Účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle zákona 312/2002 § 20.